Användarvillkor

Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Innan du använder denna Webbplats, vänligen läs de Användarvillkor som anges nedan. Genom att använda den här Webbplatsen samtycker du de specificerade användarvillkoren. System1 LLC och dess dotterbolag (“Vi” eller sådan konjugation) förbehåller oss rätten att granska och revidera Användarvillkoren från tid till annan utan förvarning. Genom att använda denna webbplats efter en översyn av de olika Användarvillkoren samtycker du till att vara bunden av sådana ändringar. Om du anser att Användarvillkoren är oacceptabla så måste du omedelbart sluta använda tjänsterna som återfinns på denna Webbplats. Denna Webbplats är endast tillgänglig för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda den här Webbplatsen för att sälja en produkt eller tjänst eller för att öka trafiken till din personliga Webbplats av kommersiella skäl, till exempel reklamförsäljning. Du får inte extrahera resultaten från någon typ av Webbsökning och formatera om och visa dessa i en annan form, eller spegla Webbplatsens startsida eller resultatsidor på webbplatsen. Om du vill använda Webbplatsen kommersiellt måste du ingå ett avtal med System1-Webbplatsen om du önskar göra det i förväg. Kontakta oss gärna för mer information.

1. INGA REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER

Tjänsterna på den här Webbplatsen och innehållet, informationen, dokumenten, grafiken och bilderna som publiceras kan omfatta felaktigheter, typografiska fel eller andra fel. Vi gör dock inget åtagande att uppdatera det som finns på den här webbplatsen. Dessutom förbehåller vi oss rätten att tillfälligt, eller permanent, ändra, ändra, avbryta eller radera detsamma utan föregående meddelande.
Följaktligen,

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA OCH INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS “I DET VILL SÄGA”, OCH UTAN GARANTI OCH ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG, AVSTÅR HÄRMED, OCH DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN ALLA SÅDANA GARANTIER.

Användare av denna Webbplats bör inte förlita sig på åsikter som uttrycks på denna webbplats när de fattar affärs-, ekonomiska, personliga eller andra beslut. Dessutom stöder vi ej yttranden från tredje part som uttrycks på denna webbplats eller på länkade Webbplatser.

2. SEKRETESSPOLICY

 

Den information som System1 erhåller genom din användning av våra webbplatser utgör föremål för vår Sekretesspolicy. Denna Sekretesspolicy innehåller villkor som styr vår insamling och användning av den information du tillhandahåller och våra respektive rättigheter i förhållande till den informationen. Läs gärna över Sekretesspolicy innan du använder våra webbplatser. Din användning av våra webbplatser indikerar ett avtal med våra Sekretesspolicy.

3. ANVÄNDARVARNINGAR/ANVÄNDARBETEENDE

Vi gör vissa tjänster tillgängliga, inklusive utan begränsning, e-post, chattrum, anslagstavlor och andra samhällstjänster; förutsatt att du samtycker till att följa det som anges i dessa Användarvillkor. Utan att begränsa det allmänna i det föregående, med hänsyn till att vi tillhandahåller sådana tjänster, samtycker du också till att inte:

  • Bryta mot tillämplig lag, förordning eller regel;
  • Trakassera, förolämpa, hota, genera, oroa eller invadera någon individs eller enhets integritet;
  • Publicera eller överföra reklam- eller reklammaterial, inklusive utan begränsning, “spam” eller mass distributioner;
  • Ange falsk information på ditt registreringsformulär eller utge dig för att vara en annan person;
  • Publicera eller överföra falska, olämpliga, olämpliga, oordnade eller överdrivna meddelanden eller information.
  • Publicera material som gör intrång på tredje parts upphovsrätt, varumärke, patent eller annan immateriell rättighet.

Om du bryter mot sådana villkor kan vi, utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot dig, stänga av dig från alla tjänster, avsluta din registrering, radera dina meddelanden eller inlägg och vidta andra åtgärder som vi anser lämpliga. Med hänvisning till alla tjänster vi tillhandahåller bekräftar du att vi från en viss tid till annan, utan förvarning kan fastställa olika

begränsningar för att administrera sådana tjänster, inklusive utan begränsning: hur ofta en tjänst eller ett konto kan nås; Det maximala antalet dagar som meddelanden eller fakturor kommer att behållas. Det maximala antalet meddelanden eller bokföringar som tillåts. Meddelandets och inläggets storlek samt dess typ. Det maximala lagringsutrymme som finns tillgängligt för ett konto, och alla andra frågor som rör administration av tjänster. Du samtycker till att vi inte är ansvariga för de-aktivering eller radering av konton eller i de fall där förlust av e-post, kommunikation, inlägg, data eller information som ett resultat av, eller till följd av, vår administration av sådana tjänster har skett.

Vi tar inget ansvar för riktigheten, integriteten, kvaliteten fullständighet, användbarheten eller värdet av något innehåll, data, dokument, grafik, bilder, information, råd eller yttrande som finns i någon e-post, anslagstavlor, chattrum eller samhällstjänster, eller i andra offentliga tjänster, och vi stödjer heller ej några råd eller åsikter som finns däri. Vi övervakar eller kontrollerar inte sådana tjänster, även om vi förbehåller oss rätten att göra det. Vi kan vidta alla åtgärder som vi anser lämpliga, efter eget gottfinnande, för att upprätthålla den höga kvaliteten på vår tjänst och för att skydda oss själva och andra.

4. AFFILIATE LÄNKAR

Om ett sökresultat innehåller “Aff” eller “Affiliate”, har en affiliate-kod lagts till länken och System1 kan få ekonomisk ersättning i samband med det sökresultatet.

5. WEBBPLATSLÄNKAR OCH WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Den här Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som är oberoende av den här Webbplatsen. Vi gör inga utfästelser eller garantier för riktigheten, värdet, integriteten, fullständigheten eller äktheten av den information gällande de åsikter som återfinns på en sådan webbplats och någon länk till en annan webbplats ska inte på något sätt tolkas som ett godkännande av oss, eller av de produkter eller tjänster som återfinns där.

Dessutom kan dessa länkar leda till Webbplatser eller länkar som innehåller stötande innehåll eller som kan komma att innehålla maliciös kod. Du antar att,

och vi frånsäger oss härmed allt ansvar för något av innehållet på dessa webbplatser eller för eventuella skador som åsamkats användare av dessa webbplatser.

6. SEKRETESS

Din konfidentiella användning av denna webbplats kan inte garanteras helt och hållet av oss. Vi ansvarar inte för någon skada som du eller någon person åsamkat till följd av ett brott mot sekretessen i samband med din användning av denna webbplats.

7. SÄKERHET

Du kan ha ett konto och lösenord. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och kontoinformation och är fullt ansvarig för allt beteende som utförs under detta lösenord och konto. Vi är inte ansvariga för förlust av sekretess eller för eventuella skador som uppstår på grund av din underlåtenhet att följa dessa villkor. Du kommer omedelbart att rapportera obehörig användning av ditt lösenord till oss.

8. BEGRÄNSNING AV SKADOR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI, VÅRA ANSTÄLLDA, ENTREPRENÖRER, UNDERLEVERANTÖRER, LEVERANTÖRER, AGENTER, DOTTERBOLAG, EFTERTRÄDARE ELLER TILLDELAR VARA ANSVARIGA GENTEMOT NÅGON PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SPECIELL ELLER ANNAN INDIREKT (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, KOSTNADER FÖR TÄCKNING) SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL ELLER NÅGRA TJÄNSTER, INNEHÅLL ELLER ANNAT MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER FINNS HÄRUNDER, ELLER ANVÄNDNING AV ANDRA LÄNKAR ELLER LÄNKAD WEBBPLATS , ÄVEN OM VI UTTRYCKLIGEN INFORMERAS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR OCH OAVSETT OM SÅDANA SKADOR UPPSTOD I AVTAL, SKADESTÅNDSGRUND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN RÄTTSLIG GRUND. TERMEN “SKADESTÅND” INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING, ADVOKATKOSTNADER, EVENTUELLA FÖRLORADE VINSTER, AVBROTT I VERKSAMHETEN OCH FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA UPPGIFTER OM DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM. DU SAMTYCKER ATT DEN EKONOMISKA

VILLKOREN I VÅRT AVTAL ÅTERSPEGLAR OVANSTÅENDE OCH EN SÅDAN RISKFÖRDELNING ÄR ETT VIKTIGT INCITAMENT FÖR OSS ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA, WEBBPLATSEN OCH ANNAT INNEHÅLL samt MATERIAL.

9. ÄGARSKAP

Vi äger rätten, titeln och intresse för och till webbplatser, de produkter och tjänster som erbjuds på webbplatsen samt våra logotyper, varunamn och varumärken. Alla andra rättigheter, titlar och intressen (inklusive all annan upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter) på denna webbplats och alla namn, termer, logotyper, slogans, bilder och andra indicier som identifierar System1:s produkter eller tjänster är juridiskt skyddade varumärken som tillhör System1. Namnen på företag och produkter som inte ägs av System1 och som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. All användning av det upphovsrättsskyddade innehållet eller de varumärken som tillhör System1 utan uttryckligt skriftligt tillstånd från System1 är strängt förbjudet.

10. LICENS

Ingenting på denna Webbplats ska tolkas som att det tillhandahåller någon form av licens eller rättighet, uttryckligen, underförstått eller på annat sätt, under någon av våra immateriella rättigheter, eller under någon tredje parts immateriella rättigheter. Dessutom får ingen del av denna webbplats får reproduceras, publiceras på nytt, kopieras, överföras eller distribueras i någon form eller på något sätt eller på något sätt eller på något sätt eller på något sätt eller på något sätt eller på något sätt.

11. PÅSTÅENDEN OM UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG

System1 respekterar andras immateriella rättigheter och kan, under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande, komma att avsluta konton för användare som kränker andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material på denna Webbplats gör sig skyldig till intrång i någon form av upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, eller att någon länk på denna Webbplats leder dig till en annan Webbplats som innehåller material som gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar så har du möjligheten att lämna in en anmälan om en sådan överträdelse till vår utsedda samarbetspartner för att få materialet borttaget eller på annat sätt blockerat från åtkomst.

Vänligen beskåda NOTISER OCH PROCEDURER GÄLLANDE ANSPRÅK PÅ UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG.

12. SKADEERSÄTTNING

DU SAMTYCKER TILL ATT HÅLLA OSS FRIA FRÅN ANSVAR OCH GOTTGÖRA OSS, VÅRA ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG, ENTREPRENÖRER, UNDERLEVERANTÖRER, LEVERANTÖRER, AGENTER, PARTNERS OCH DOTTERBOLAG, EFTERTRÄDARE OCH ÖVERLÅTER FRÅN ALLA SKULDER, ANSPRÅK, KRAV OCH UTGIFTER, INKLUSIVE RIMLIGA ADVOKATARVODEN, SOM BEROR PÅ, ELLER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV DENNA WEBBPLATS, ALLA TJÄNSTER DÄRI ELLER FÖR INTRÅNG AV DIG ELLER ANDRA AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER ANNAN RÄTT TILL TREDJE PART. VI KAN TA EXKLUSIV KONTROLL ÖVER NÅGOT FÖRSVAR ELLER NÅGOT ÄRENDE SOM ÄR FÖREMÅL FÖR ERSÄTTNING AV DIG, OCH DU SAMTYCKER TILL ATT SAMARBETA MED OSS I SÅDANA FALL.

13. GÄLLANDE LAGAR I HÄNDELSE AV TVIST

DESSA ANVÄNDARVILLKOR SKALL REGLERAS AV OCH TOLKAS I ENLIGHET MED LAGARNA I DELSTATEN WASHINGTON, USA, EFTERSOM DE GÄLLER FÖR AVTAL SOM INGÅTTS OCH ENDAST UTFÖRS DÄRI. DU SAMTYCKER OÅTERKALLELIGEN OCH AVSTÅR FRÅN ALLA INVÄNDNINGAR MOT PERSONLIG JURISDIKTION OCH PLATS I DE STATLIGA OCH FEDERALA DOMSTOLARNA I KING COUNTY, WASHINGTON, USA, OCH DU FÅR INTE INLEDA ELLER VÄCKA ÅTAL MOT NÅGON RÄTTEGÅNG ELLER ANNAN TALAN UTOM I DE FÖREGÅENDE DOMSTOLARNA.

14. INTERNATIONELL ANVÄNDNING

Vi representerar inte att allt innehåll, material och tjänster på vår Webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på alla geografiska platser, särskilt vissa platser utanför USA, och att få tillgång till sådant från vissa platser kan vara olagligt och förbjudet. De som har tillgång till innehåll, material och tjänster från sådana platser

agera på eget initiativ och vi är inte ansvariga för att de följer lokala lagar eller andra tillämpliga lagar. Du kommer inte att få tillgång till det föregående där det är förbjudet enligt lag.

15. INTEGRATION. AVSKILJBARHET; GENERELLT

Dessa Användarvillkor införlivas genom hänvisning till alla de meddelanden som finns på denna Webbplats och utgör hela avtalet med avseende på din tillgång till och användning av denna Webbplats. Vi kan när som helst komma att ändra dessa Användarvillkor genom att publicera reviderade Användarvillkor på vår Webbplats och din fortsatta användning av en sådan Webbplats och tjänsterna utgör ditt samtycke till att vara bunden av sådana ändrade Användarvillkor. Varje bestämmelse i dessa Användarvillkor som av en behörig domstol fastställs vara ogenomförbar i någon jurisdiktion ska således särskiljas från dessa Användarvillkor i den jurisdiktionen utan att på något sätt ogiltigförklara de återstående bestämmelserna i dessa Användarvillkor. Att en bestämmelse inte kan verkställas i en viss jurisdiktion ska inte göra denna bestämmelse ogenomförbar i någon annan jurisdiktion.