Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 7 June, 2018

Voordat u deze website gebruikt, dient u de onderstaande gebruiksvoorwaarden te lezen. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. System1 LLC en zijn filialen en dochterondernemingen (“Wij” of een combinatie daarvan zoals de context vereist) behouden zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te bekijken en te herzien en door deze site te gebruiken na een herziening van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Als u de Gebruiksvoorwaarden onaanvaardbaar vindt, moet u uw gebruik van deze website onmiddellijk beëindigen. Deze website is beschikbaar voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag deze website niet gebruiken om een product of dienst te verkopen, of om het verkeer naar uw website om commerciële redenen te verhogen, zoals reclameverkoop. U mag de resultaten van geen enkele vorm van zoekopdrachten op het web gebruiken, herformatteren en weergeven, of de website homepage of resultatenpagina’s kopieren naar uw Website. Als u commercieel gebruik wilt maken van de website, moet u een overeenkomst met de System1 Site hebben om dit op voorhand te doen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

1. GEEN REPRESENTATIES OF WAARSCHUWINGEN

De diensten die op deze website worden aangeboden en de content, informatie, documenten, grafieken en afbeeldingen die op deze website worden gepubliceerd, kunnen onnauwkeurigheden, typografische fouten of andere fouten bevatten. Wij verbinden ons er echter niet toe om de content van deze website te actualiseren. Bovendien behouden wij ons het recht voor om deze tijdelijk of permanent te wijzigen, te corrigeren of te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. Bijgevolg,

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDEN DE DIENSTEN EN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” EN ZONDER GARANTIE, EN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK, WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN, EN U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN AL DEZE GARANTIES.

Gebruikers van deze website dienen niet te vertrouwen op meningen die op deze website worden geuit bij het nemen van zakelijke, financiële, persoonlijke of andere beslissingen. Verder onderschrijven wij niet de meningen van derden die op deze website of op gelinkte websites worden geuit.

2. PRIVACYBELEID

De informatie die System1 verkrijgt door uw gebruik van onze sites, valt onder ons Privacybeleid. Dat Privacybeleid bevat voorwaarden die van toepassing zijn op het verzamelen en gebruiken van de door u verstrekte informatie en op onze respectieve rechten. Neem ons Privacybeleid door voordat u onze sites gebruikt. Uw gebruik van onze sites geeft aan dat u akkoord gaat met ons Privacybeleid.

3. GEBRUIKERSWAARSCHUWINGEN/GEBRUIKSGEDRAG

Wij stellen bepaalde diensten beschikbaar, waaronder, zonder beperking, e-mail, chatrooms, fora en andere gemeenschapsdiensten; op voorwaarde dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande, als tegenprestatie voor het leveren van dergelijke diensten, gaat u er ook mee akkoord om dit niet te doen:

  • Schending van enige toepasselijke wet, voorschrift of regel;
  • Intimideren, beledigen, bedreigen, in verlegenheid brengen, schaden of inbreuk maken op de privacy van een individu of entiteit;
  • Plaatsen of verzenden van commercieel, reclame- of promotiemateriaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, “spam” of massaverspreiding;
  • Valse informatie verstrekken op uw registratieformulier of zich voordoen als een andere persoon op eender welk moment;
  • Het plaatsen of verzenden van valse, ongepaste, wanordelijke of overmatige berichten of informatie.
  • Plaatsen van materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, patent of ander intellectueel eigendomsrecht van derden.

Als u dergelijke voorwaarden schendt, kunnen wij, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u, u verbannen van alle diensten, uw registratie beëindigen, uw berichten of postings verwijderen en elke andere actie ondernemen die wij naar eigen goeddunken gepast achten.

Met betrekking tot de diensten die wij aanbieden, erkent u dat wij van tijd tot tijd, zonder kennisgeving aan u en naar eigen goeddunken, verschillende praktijken, beperkingen en restricties kunnen vaststellen voor het beheer van dergelijke diensten, inclusief, maar niet beperkt tot: hoe vaak een dienst of account kan worden benaderd;

het maximum aantal dagen dat berichten of berichten worden bewaard; het maximum aantal toegestane berichten of posts; de omvang en de aard van de berichten en posts; de maximaal beschikbare opslagruimte voor een account; en alle andere zaken die verband houden met de administratie van diensten, en u stemt ermee in om gebonden te zijn aan zulke praktijken.

U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deactivering of verwijdering van accounts of voor het verlies van e-mails, mededelingen, posts, gegevens of informatie als gevolg van of voortvloeiend uit onze administratie van dergelijke diensten.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, integriteit, kwaliteit, volledigheid, bruikbaarheid of waarde van enige content, gegevens, documenten, afbeeldingen, informatie, advies of mening in e-mails, fora, chatrooms of communitydiensten of in andere openbare diensten, en onderschrijven geen enkel advies of mening dat daarin is opgenomen. We houden geen toezicht of controle op dergelijke diensten, hoewel we ons het recht voorbehouden om dit te doen. We kunnen elke actie ondernemen die we gepast achten, naar eigen goeddunken, om de hoge kwaliteit van onze diensten te handhaven en onszelf en anderen te beschermen.

4. AFFILIATE LINKS

Als een zoekresultaat “Aff” of “Affiliate” bevat, is er een affiliate code toegevoegd aan de link en kan System1 een financiële vergoeding ontvangen in verband met dat zoekresultaat.

5. LINKS NAAR WEBSITES EN SITES VAN DERDEN

Deze website kan links bevatten naar andere websites die onafhankelijk zijn van deze website. Wij geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarde, integriteit, volledigheid of authenticiteit van de informatie of meningen die in dergelijke gelinkte websites staan en elke link naar een andere website mag op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door ons van die website of van de producten of diensten die daarin worden beschreven.

Bovendien kunnen deze links leiden naar sites of links die aanstootgevende content bevatten of die gevaarlijke computervirussen kunnen bevatten. U aanvaardt, en wij wijzen hierbij alle verantwoordelijkheid af, voor de content van deze sites of voor eventuele schade die de gebruikers van deze sites oplopen.

6. VERTROUWELIJKHEID

Uw vertrouwelijke gebruik van deze site kan door ons niet worden gegarandeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die u of een persoon zou kunnen lijden als gevolg van een schending van de vertrouwelijkheid met betrekking tot uw gebruik van deze site.

7. VEILIGHEID

U mag een account en wachtwoord hebben. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en accountgegevens en bent volledig verantwoordelijk voor al het gedrag dat onder dit wachtwoord en account wordt uitgevoerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van vertrouwelijkheid of voor enige schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden. U zult elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord onmiddellijk aan ons melden.

8. BEPERKING VAN DE SCHADE

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, ONZE FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AANNEMERS, ONDERAANNEMERS, LEVERANCIERS, AGENTEN, FILIALEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, OPVOLGERS OF RECHTVERKRIJGENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN TEN OPZICHTE VAN ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECT, GEVOLGSCHADE, INCIDENTEEL, SPECIAAL OF ANDER

(MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE KOSTEN VAN DE DEKKING) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF MET DIENSTEN, content OF ANDERE MATERIALEN DIE HIERONDER WORDEN GELEVERD OF BESCHIKBAAR ZIJN, OF HET GEBRUIK VAN ANDERE LINKS OF GELINKTE WEBSITES, ZELFS ALS WE UITDRUKKELIJK WORDEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ONGEACHT OF DEZE SCHADE IS ONTSTAAN IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), EEN RISICOAANSPRAKELIJKHEIDSREGELING OF EEN ANDERE RECHTSGROND. DE TERM “SCHADE” OMVAT, ZONDER BEPERKING, ADVOCAATKOSTEN, EVENTUELE GEDERFDE WINST, ZAKENONDERBREKING EN VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM.

U ERKENT DAT DE ECONOMISCHE VOORWAARDEN VAN ONZE OVEREENKOMST DE VOORGAANDE RISICOVERDELING WEERSPIEGELEN EN DAT EEN DERGELIJKE RISICOVERDELING VOOR ONS EEN BELANGRIJKE STIMULANS IS OM DE DIENSTEN, DE WEBSITE EN ANDERE content EN MATERIALEN TE LEVEREN.

9. EIGENAARSCHAP

Wij bezitten alle rechten, titels en belangen in en op de websites, de producten en diensten die op de websites worden aangeboden, evenals onze logo’s, handelsnamen en handelsmerken. Alle andere rechten, titels en belangen (inclusief alle andere auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten) op deze website en alle namen, termen, logo’s, slogans, afbeeldingen en andere identificerende producten of diensten van System1 zijn eigendomsmerken van System1.
De namen van bedrijven en producten die geen eigendom zijn van System1 en hierin worden genoemd, kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn. Elk gebruik van de auteursrechtelijk beschermde content of de handelsmerken van System1 zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van System1 is ten strengste verboden.

10. LICENTIE

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht, uitdrukkelijk, door implicatie, door uitsluiting of anderszins, onder een van onze intellectuele eigendomsrechten, of onder de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, en geen enkel deel van deze Website mag worden gereproduceerd, heruitgegeven, gekopieerd, verzonden of gedistribueerd in welke vorm of op welke manier dan ook.

11. VORDERINGEN INZAKE SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT

System1 respecteert de intellectuele eigendom van anderen en kan, in voorkomend geval omstandigheden en naar eigen goeddunken, de accounts van gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, beëindigen. Als u van mening bent dat enig materiaal op deze website inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of controleert, of dat een link op deze website u naar een andere website leidt die materiaal bevat dat inbreuk maakt op het auteursrecht, kunt u een kennisgeving van een dergelijke inbreuk indienen bij onze aangewezen agent om het materiaal te laten wissen of op een andere manier de toegang te blokkeren. Zie de KENNISGEVING EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN EEN VORDERING TEGEN COPYRIGHTSINBREUK.

12. SCHADELOOSSTELLING

U GAAT ERMEE AKKOORD ONS, ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTIELEDEN, WERKNEMERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, AANNEMERS, ONDERAANNEMERS, LEVERANCIERS, AGENTEN, PARTNERS EN FILIALEN, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN TE VRIJWAREN EN TE VERDEDIGEN VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, VORDERINGEN, EISEN EN UITGAVEN, INCLUSIEF REDELIJKE ADVOCATENKOSTEN, DIE TE WIJTEN ZIJN AAN OF VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DEZE SITE, ENIGE DIENSTEN DAARIN, OF VOOR INBREUK DOOR U OF ANDEREN OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF ANDERE RECHTEN VAN EEN DERDE PARTIJ. WIJ KUNNEN DE EXCLUSIEVE CONTROLE OVER ELKE VERDEDIGING OF ELKE ZAAK DIE ONDERWORPEN IS AAN SCHADELOOSSTELLING DOOR U, OVERNEMEN EN U STEMT ERMEE IN OM IN EEN DERGELIJK GEVAL MET ONS SAMEN TE WERKEN.

13. DE WETTEN DIE IN GEVAL VAN EEN GESCHIL VAN TOEPASSING ZIJN

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDEN BEHEERST DOOR EN GEÏNTERPRETEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTEN VAN DE STAAT WASHINGTON, VS, AANGEZIEN ZIJ VAN TOEPASSING ZIJN OP OVEREENKOMSTEN DIE ZIJN GEMAAKT EN ALLEEN DAARIN WORDEN UITGEVOERD. U STEMT ER ONHERROEPELIJK MEE IN EN ZIET AF VAN ELK BEZWAAR TEGEN PERSOONLIJKE JURISDICTIE EN LOCATIE IN DE STAATS- EN FEDERALE RECHTBANKEN IN KING COUNTY, WASHINGTON, VS, EN U ZULT GEEN ENKELE RECHTSZAAK OF ACTIE BEGINNEN OF VERVOLGEN, BEHALVE IN DE HIERVOOR GENOEMDE RECHTBANKEN.

14. INTERNATIONAAL GEBRUIK

Wij verklaren niet dat alle content, materialen en diensten op onze website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op alle geografische locaties, met name sommige locaties buiten de Verenigde Staten, en de toegang daartoe vanuit bepaalde locaties kan illegaal zijn en verboden. Degenen die toegang hebben tot content, materialen en diensten van dergelijke locaties handelen op eigen initiatief en wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving of andere toepasselijke wetten. U heeft geen toegang tot het voorgaande indien dit wettelijk verboden is.

15. INTEGRATIE; SCHEIDBAARHEID; ALGEMEEN

Deze gebruiksvoorwaarden omvatten door middel van verwijzing alle kennisgevingen op deze website en vormen de volledige overeenkomst met betrekking tot uw toegang tot en het gebruik van deze website. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door herziene Gebruiksvoorwaarden op onze website te plaatsen en uw voortgezette gebruik van deze website en de diensten vormt uw overeenkomst om aan dergelijke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn. Elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die door een bevoegde rechtbank wordt bepaald als niet-afdwingbaar in enig rechtsgebied, kan worden gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden in dat rechtsgebied, zonder dat de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze ongeldig worden gemaakt. De onafdwingbaarheid van een bepaling in een bepaald rechtsgebied maakt die bepaling in geen enkel ander rechtsgebied onafdwingbaar.